Скачать:
Дата публикации
08.10.2018

прошу разместить документ в разделе - http://mtdi.mosreg.ru/ov/obshchestvennyy-sovet/protokoly-zasedaniy/04-08-2017-11-23-41-protokol-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-mi